Årsmöte 2017

Välkommen till extra årsmöte för Läkare i Världen/MdM Sverige.

Dag: Tisdag 23 maj 2017

Tid: Klockan 18.00

Plats: Birger Jarlsgatan 41A, 2 tr, ingång till People Partner, Stockholm

Läkare i Världen är en ideell demokratisk organisation. Våra volontärer som hjälper, vårdar och vittnar är kärnan i all verksamhet och en av de stora styrkorna är att det är medlemmar i föreningen som bestämmer och prioriterar vad vi ska göra. Medlemmarna beslutar om verksamhetsplanen och rambudget samt tillsätter en styrelse som ska se till att planen blir verklighet. Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet.

Anmäl dig till info@lakareivarlden.se

Enligt stadgarna ska följande punkter behandlas på årsmötet.
1. Öppnande
2. Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet
3. Frågan om mötets stadgeenliga utlysande
4. Fastställande av röstlängd
5. Fastställande av dagordning
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om resultat- och balansräkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Beslut om verksamhetsplan och rambudget
11. Val av övriga ledamöter i styrelsen
12. Val av revisor och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Mötets avslutande

 

Årsmöteshandligar

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Valberedningens förslag

Årsredovisning 2016

Rambudget 2017

Ordinarie årsmöte

Läkare i Världens ordinarie årsmöte hölls den 22 april. Protokollet från detta hittar du här:
Årsmötesprotokoll 2017