Papperslösas rätt till vård

Ny lag gäller från den första juli 2013

Från den första juli 2013 gäller en ny lag (2013:407) som ger papperslösa utökad rätt till vård. Tyvärr finns det allvarliga brister när det gäller implementeringen av lagen från 2013. Efter lagändringen 2013 har Läkare i Världens klinik för papperslösa övergått från att erbjuda medicinsk vård till att informera de papperslösa patienter som besöker kliniken om deras nya rättigheter och hänvisa dem vidare till offentliga vårdgivare.

I flera fall nekas patienter vård på grund av vårdpersonalens missuppfattning om att papperslösa endast har rätt till akut vård. I många fall har papperslösa patienter tvingats betala helt osubventionerade patientavgifter på flera tusen kronor. Bland de patienter som fått subventionerad vård finns flera fall där de papperslösa och deras anhöriga tvingats upplysa vårdpersonal om den nya lagen.

Alla patienter som besöker Läkare i Världens klinik får information om deras rättigheter och ett informationskort som talar om att de är papperslösa och att en ny lag ger dem rätt till vård. De får också med sig ett dokument som visar att de besökt Läkare i Världens klinik. Tack vare detta har papperslösa patienter som varit i kontakt med Läkare i Världen innan de vänder sig till offentliga vården sannolikt större chans att få sina rättigheter tillgodosedda än papperslösa som vänder sig direkt till den offentliga vården.

Grundproblemet är dock att lagen är diskriminerande, godtycklig och strider mot mänskliga rättigheter och internationella konventioner som Sverige har ratificerat. Socialstyrelsen konstaterar i en utredning våren 2014 att begreppet ”vård som inte kan anstå” inte är medicinskt tillämpligt i sjukvården och riskerar att äventyra patientsäkerheten.

Prioriteringscentrum i Linköping, ett nationellt kunskapscentrum för prioriteringar inom vård och omsorg, anser att lagen strider mot människovärdesprincipen. Det är en lagstadgad etisk princip som ligger till grund för prioriteringar inom hälso- och sjukvården och innebär att alla människor har lika värde och samma rätt oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället.

Hälsoundersökning

Alla asylsökande vuxna och barn ska erbjudas en hälsoundersökning utan att behöva betala. Hälsoundersökningen görs så snart som möjligt efter ankomsten till Sverige. Om du är papperslös och håller dig gömd ska du få erbjudande om en hälsoundersökning när du söker vård. Resultatet av undersökningen påverkar inte ditt asylärende.

Barn under 18 år har oftast rätt till vård utan att det kostar något

Barn och unga under 18 år ska få hälso- och sjukvård samt tandvård på samma villkor som alla andra barn och unga bosatta i det landsting som man söker vård i. De flesta landsting och regioner tar ingen avgift för barn och ungdomar under 18 år.

Asylsökande, gömda och papperslösa vuxna

Som vuxen, det vill säga om du fyllt 18 år, får du sjukvård och tandvård som du inte kan vänta med. Det gäller också mödrahälsovård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. För ett besök hos läkare på en vårdcentral och för läkarvård som ges efter remiss ska du betala 50 kronor.

För ett besök, med remiss, till annan vård än läkarvård betalar du 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator. Du kan välja att göra ett besök på en vårdcentral eller inom öppen specialistvård i vilket landsting som helst i Sverige. Om du är asylsökande måste du ha en remiss om det finns ett sådant krav där du söker vården.

Behandling hos en tandläkare inom folktandvården kostar 50 kronor. För medicin på recept betalar du också 50 kronor, och behöver du sjukresor är kostnaden högst 40 kronor. Om resan går till ett annat landsting betalar du vad den kostar.Förebyggande barn- och mödravård, vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri. Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den också avgiftsfri.

När du som asylsökande söker sjukvård ska du visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort. LMA betyder lagen om mottagande av asylsökande och kortet är en tillfällig identitetshandling som gäller medan du söker asyl.

Mer information

Mer information hittar du på webben på 1177.se. Där finns både tips på vad du kan göra själv, information om olika sjukdomar samt mer information på många olika språk och för varje landsting.

Information på olika språk hos 1177 Vårdguiden

Hit vänder du dig för att få vård i Stockholms län

Stockholms läns landsting har avtal med ett antal vårdcentraler som genomför hälsosamtal och stödsamtal. Du hittar vilka på 1177.se

För övrig vård kan du gå till vilken vårdcentral du vill. Alla vårdcentraler i Stockholms län tar emot asylsökande och papperslösa. På mottagningen kan du träffa läkare och sjuksköterska, få remiss till specialist, recept på läkemedel med mera.

Om du drabbas av akut sjukdom eller skada ska du vända dig till en närakut eller sjukhusens akutmottagningar.

Vid behov av tandläkarvård, kontakta Folktandvården eller Distriktstandvården.

Läkare i Världens mottagning

Läkare i Världen vägrar inte någon att få vård. Vi finns främst till för dem som inte har tillgång till den resursstarka, vanliga, vården. Tyvärr vet vi att de papperslösa som har rätt till vård ibland inte får det. Då kan du vända dig till oss, så försöker vi hjälpa till med att hänvisa rätt, ge information men också att ge vård.

Här hittar du material som du kan ladda ner och skriva ut själv. Det är helt ok att dela ut denna information men inte om du gör egna ändringar.

Läkare i Världens rapport – 18 månader med vård för papperslösa 24 februari 2015

Rätt till vård information på svenska

Rätt till vård information på arabiska