Argument för allas rätt till vård

Är det inte väldigt dyrt för samhället, att papperslösa och asylsökande har rätt till vård?

Förebyggande vård billigare än akutvård. Att satsa på att ge alla tillgång till vård i ett tidigt skede gör att samhället slipper de mycket högre akutsjukvårdskostnaderna. Idag kostar ett besök på vårdcentralen samhället 1668 kr och ett besök på akuten kostar samhället 3616 kr.

 

Varför ska vi skattebetalare betala vården för personer som inte själva betalar skatt?

Därför att Sverige skrivit under bindande internationella konventioner som reglerar rätten till hälsa, vilka vi också måste följa. Vård är inte något du ‘förtjänar’. Även barn och människor som av olika skäl inte kan arbeta har rätt till vård.

Många som idag är papperslösa har arbetat i Sverige redan och vill även göra det i fortsättningen. Dessutom betalar även papperslösa personer skatt på allt de konsumerar i Sverige.

 

Finns det inte risk att folk kommer till Sverige för att utnyttja vårt sjukvårdsystem?

Det finns inga sådana erfarenheter från länder med generösare vårdpolitik till papperslösa. Människor flyr oftast från stora faror, inte till platser på grund av hur det är där.

 

Varför ska papperslösa och asylsökande få tillgång till det svenska vårdsystemet när dom inte har “rätt att vistas i landet”?

Därför att de är människor och omfattas av de mänskliga rättigheterna, som Sverige åtagit sig att följa. Dessa rättigheter omfattar alla som vistas i ett land, oavsett legal status.

FNs konvention om ekonomiska , sociala och kulturella rättigheter:

Konventionsstaterna erkänner rätten för var och en att åtnjuta bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa.

De åtgärder som konventionsstaterna skall vidta för att till fullo tillgodose denna rätt skall innefatta sådana åtgärder som är nödvändiga för atta) minska foster- och spädbarnsdödligheten och främja barnets sunda utveckling,

b) förbättra alla aspekter av samhällets hälsovård och den industriella hälsovården,

c) förebygga, behandla och bekämpa alla epidemiska och endemiska sjukdomar, yrkessjukdomar och andra sjukdomar, samt

d) skapa förutsättningar som tillförsäkrar alla läkarvård och sjukhusvård i händelse av sjukdom.

 

Borde det inte räcka med att papperslösa och asylsökande får rätt till akut sjukvård?

Inte enligt FNs mänskliga rättigheter. Akut vård omfattar bara en liten del av alla sjukdomstillstånd som en människa kan drabbas av. Många tillstånd som inte är akuta för stunden kan bli det om de förblir obehandlade.

I Sverige är vi stolta över att vi bedriver evidensbaserad vård efter behov. Alltså bästa möjliga vård enligt vetenskap och beprövad erfarenhet, till den som har behov av den. Det medicinska behovet ändras inte baserat på personens juridiska status.

 

Dessutom

Personal inom vården har uttryckt stor oro inför att tvingas bedöma människors juridiska status för att kunna ge vård. Om papperslösa och asylsökande inte skulle få rätt till primärvård måste läkare och sjuksköterskor neka folk vård, någonting som strider mot läkarförbundets etiska riktlinjer:

Punkt 1 och 6 ur Läkarförbundets etiska riktlinjer:

1. Läkaren ska i sin gärning ha patientens hälsa som det främsta målet och om möjligt bota, ofta lindra, alltid trösta.
6. Läkaren ska aldrig frångå principen om människors lika värde och aldrig utsätta en patient för diskriminerande behandling eller bemötande.

Länk till Sveriges Läkarförbund

 

Ur Svensk sjuksköterskeförenings etiska kod för sjuksköterskor:

“Sjuksköterskans primära professionella ansvar är i första hand riktat till människor i behov av vård.”

“Sjuksköterskan delar ansvar med samhället för att initiera och främja insatser som tillgodoser allmänhetens, och i synnerhet sårbara befolkningsgruppers, hälsa och sociala behov.”

Länk till Svensk sjuksköterskeförening