Årsmöte 2018

Dag: Lördag 14 april 2018

Tid: Klockan 13.00

Plats: Arbetargatan 21, Stockholm

Läkare i Världen är en ideell demokratisk organisation. Våra volontärer som hjälper, vårdar och vittnar är kärnan i all verksamhet och en av de stora styrkorna är att det är medlemmar i föreningen som bestämmer och prioriterar vad vi ska göra. Medlemmarna beslutar om verksamhetsplanen och rambudget samt tillsätter en styrelse som ska se till att planen blir verklighet. Alla medlemmar har rösträtt på årsmötet.

Anmäl dig här

Årsmöteshandlingar

Enligt stadgarna ska följande punkter behandlas på årsmötet:

Öppnande

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Fastställande av röstlängd

Fastställande av dagordning

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Beslut om resultat- och balansräkning

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Beslut om verksamhetsplan och rambudget

Val av övriga ledamöter i styrelsen

Val av revisor och revisorssuppleant

Val av valberedning

Mötets avslutande