Årsmöteshandlingar 2018

Enligt stadgarna ska följande punkter behandlas på årsmötet:

Öppnande

Val av ordförande, sekreterare, två protokolljusterare och två rösträknare för mötet

Frågan om mötets stadgeenliga utlysande

Fastställande av röstlängd

Fastställande av dagordning

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Beslut om resultat- och balansräkning

Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Beslut om verksamhetsplan och rambudget

Val av övriga ledamöter i styrelsen

Val av revisor och revisorssuppleant

Val av valberedning

Mötets avslutande

Här hittar du årsmöteshandlingarna till årsmötet 2018

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Rambudget 2018

Årsredovisning

Valberedningens förslag till styrelse

Årsmötesprotokoll