Bara en tredjedel vaccineras mot mässling

Läkare i världen slår larm. Nödvändig barn- och förlossningsvård är fortfarande inte tillgänglig för alla i Sverige eller andra länder i Europa. Bland de mest utsatta, som också löper störst risker när de blir sjuka, saknar de flesta möjlighet att vaccinera sina barn – vilket strider mot både folkhälsoprinciper och mänskliga rättigheter. I Sverige ges generellt inte några vaccinationer alls till den här gruppen.

Tillgång till hälso- och sjukvård för barn och gravida kvinnor är en av de mest grundläggande universella mänskliga rättigheterna. Ändå hade fler än hälften av de gravida kvinnor Läkare i världen – Médecins du monde (MdM) – träffade i Europa under 2014 inte haft tillgång till mödravård.

Mest chockerande är dock att bara en tredjedel av barnen i studien hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR) för att det inte är tillgängligt för dem. Den generella vaccinationsgraden i Europa är ca 90 %.

– Det är dags att Europa omvandlar sina imponerande rekommendationer till verklig tillgång till hälso- och sjukvård, säger Eliot Wieslander, tf generalsekreterare på Läkare i världen.

Även om de europeiska beslutsfattarna i allt högre grad erkänner de negativa effekter den ekonomiska krisen och åtstramningsåtgärder haft på tillgång till hälso- och sjukvård, förändrar det mycket lite för fattiga människor. Läkare i världen uppmanar därför medlemsstaterna och EU-institutionerna att garantera tillgången till offentliga hälso- och sjukvårdssystem som bygger på solidaritet, jämlikhet och rättvisa, öppna för alla som bor i ett EU-land.

Att inte alla barn får tillgång till grundläggande vaccinationer samt hälso- och sjukvård går inte bara mot de mänskliga rättigheterna, det är också både dyrt och strider mot folkhälsointresset. I Sverige måste de som är så diskriminerade att de inte ens har ett EU-kort betala dyrt för all vård, även för barnen.

– Alla barn ska ha full tillgång till nationella vaccinationssystem och barnsjukvård. Att så många barn inte vaccineras är inte bra för någon, säger Eliot Wieslander.

Rapporten skingrar också myten om hälsoturism till Europa. Bland de allra mest utsatta i Europa hade endast 3 % migrerat av hälsoskäl. Den genomsnittliga tiden som personen hade bott i det undersökta landet innan de kontaktade Läkare i världen var 6,5 år, och bara 9,5 % av dem som hade ett kroniskt tillstånd kände till detta innan innan de kom till Europa. Däremot har över 80 % varit utsatta för minst en våldshandling.

Fakta om rapporten:

Många av de mest utsatta i Europa har inte tillgång till vård och faller därför också utanför olika hälsoinformationssystem och undersökningar. Därför publicerar Läkare i världen (MdM International Network) varje år en rapport om de sociala bestämningsfaktorerna för hälsa och hälsotillståndet hos de patienter vi träffar.

2015 års europeiska rapport fokuserar på barn och gravida kvinnor och titeln kan översättas ungefär: Tillgång till sjukvård för personer med komplex hälso-utsatthet. Hinder i tillgången till vård för barn och gravida kvinnor i Europa. Den baseras på 41 238 vårdtillfällen med 22 171 personer i nio europeiska länder 2014, däribland Sverige. Den konstaterar att mer än hälften (54,2 %) av de tillfrågade gravida kvinnorna inte hade haft tillgång till mödravård. Den överväldigande majoriteten hade ingen sjukförsäkring (81 %). Färre än 1 % av gravida migranterna (inklusive EU-medborgare) hade lämnat sitt hemland av hälsoskäl.

Bara en tredjedel (34,5 %) av barnen i studien hade vaccinerats mot mässling, påssjuka och röda hund (MPR), och bara lite mer (42,5%) mot stelkramp. Nästan alla patienter Läkare i världen mötte (91,3 %) levde under fattigdomsgränsen. De allra flesta (84,4 %) hade utsatts för åtminstone en våldshandling.

Nästan två tredjedelar (62,9%) av patienterna som besökte Läkare i världen saknade helt någon form av sjukförsäkring, främst på grund av restriktiva lagar som utesluter vissa grupper. De vanligaste hindren för tillgång till hälso- och sjukvård var att de var för fattiga för att kunna betala för vård (27,9%) och administrativa hinder (22 %).

Infografik och den fullständiga rapporten finns att hämta på engelska här:

https://mdmeuroblog.wordpress.com/resources/publications/new-report-2015/

Information om mässling och vaccinationer i Sverige:

http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-sjukdomar/vaccinationer/vacciner-a-o/massling/