Bestrida fakturor för vård

Läkare i världen kan tyvärr aldrig bekosta en vårdfaktura som en patient mottagit.

Om du är papperslös gäller denna prislista, stämmer inte fakturan du fått överens med reglerna nedan så ta kontakt med sjukhuset och bestrid fakturan med hänvisning till Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Priser enligt lagen (källa 1177)

Från vilken ålder du betalar för vård och tandvård varierar mellan de olika landstingen och regionerna, men du börjar betala tidigast från 18 år. Då gäller följande när du söker vård:

Besök hos läkare på en vårdcentral kostar högst 50 kr.Läkarvård som ges efter remiss kostar högst 50 kronor.

Besök med remiss för annan sjukvårdande behandling än läkarvård kostar högst 25 kronor. Det kan till exempel vara ett besök hos en kurator, sjuksköterska eller sjukgymnast.

Vård med inläggning på sjukhus är utan kostnad.

Läkemedel på recept kostar högst 50 kronor.Läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånen, till exempel hostmedicin, kostar fullt pris.

Förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning är avgiftsfri.

För asylsökande kostar en behandling hos en tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos Folktandvården eller hos en tandläkare som tillhör en vårdgivare som landstinget slutit avtal med.

För den som vistas i Sverige utan tillstånd kostar behandling hos tandläkare 50 kronor om det är tandvård som inte kan vänta. Behandlingen ska då ske hos tandläkare som är anslutna till det statliga tandvårdsstödet.

Avgift för hjälpmedel skiljer sig åt mellan landstingen och regionerna.Om du inte först går till en vårdcentral och får en remiss till specialistvården kan patientavgiften bli högre.Behöver du sjukresor inom landstinget där du är kostar det högst 40 kronor. Om du väljer att resa till ett annat landsting betalar du vad resan kostar. Detta gäller för både barn och vuxna.

Det finns en övre gräns för hur mycket du som asylsökande betalar för läkemedel på recept om du inom sex månader kommer upp i en viss summa för sjuk- och tandvård samt receptbelagd medicin kan du ansöka om bidrag från Migrationsverket för de utgifter som överstiger den summan. För dig som vistas i Sverige utan tillstånd finns inget motsvarande högkostnadsskydd.

Om du har en smittsam sjukdom och behöver smittskyddsvård är den kostnadsfri.