Granskning av Sverige i FN:s ESK-kommitté

 

MR-Fonden lämnar tillsammans med Läkare i Världen och 14 andra organisationer in en så kallad parallellrapport till ESK-kommittén som sköter granskningen av hur Sverige lever upp till sina åtaganden enligt konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter (ESK-rättigheter). Den 8-9 juni är det dags för Sverige att granskas och vi lämnar i samband med detta rapporten som tar upp rättighetsläget kopplat till konventionens artiklar och rekommendationer på vad som bör åtgärdas.

En viktig fråga rapporten tar upp är brister gällande hur implementeringen av rättigheterna sker lokalt och inskränkningar när det gäller vissa grupper som utsatta EU-medborgare, Romer och Samer.

Socialdepartmentet som ansvarar för Sveriges rapportering har meddelat att Sverige kommer att lämna besked gällande undertecknande av konventionens tilläggsprotokoll som ger individuell klaganderätt för individer och därmed stärker utkrävbarheten av rättigheterna. Vi hoppas att regeringen tar tillfället i akt och visar att man tar alla rättigheter på lika stort allvar.

 

Här kan du läsa rapporten