Läkare i Världen skickar remissvar till justitiedepartementet

Läkare i Världen har skickat ett remissvar till justitiedepartementet angående utkastet till lagrådsremissen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige.

Läkare i Världen avstyrker utkastet till lagrådsremiss i sin helhet, men i synnerhet de delförslag som innebär försämringar med avseende på möjlighet att få varaktigt skydd, att personer med sådana skyddsbehov som omfattas av så kallade övriga, humanitära eller särskilt ömmande skäl inte ska kunna få skydd i Sverige samt vad gäller inskränkningar av skyndsam familjeåterförening och andra hinder för human integration.

Läs hela remissvaret här.