Medicinsk verksamhet

Läkare i Världen arbetar för att alla ska få tillgång till vård, oavsett om du är svensk medborgare, papperslös, EU-migrant eller så kallad tredjelandsmedborgare från ett land utanför EU.

Den svenska sjukvården misslyckas idag med att följa svensk lag rörande rätten till hälsa. Enligt svensk lag har papperslösa människor rätt till “vård som inte kan anstå”, ett otydligt och svårtolkat begrepp som leder till godtycklighet, vissa individer får vård medan andra nekas vård som de egentligen har rätt till.

Många som kommer till Läkare i Världens mottagningar har blivit sjuka till följd av krig, övergrepp eller kränkande lagar och bär på svåra trauman från tidigare erfarenheter. Det finns också en stor oro över ens egen osäkra situation och för familj och vänner som befinner sig i hemlandet.

På våra medicinska och pyskosociala mottagningar ebjuder våra volontärer i form av sjuksköterskor, läkare, tandläkare gynekologer, psykologer och socionomer, såväl medicinska undersökningar som samtalsstöd. Vi informerar våra besökare om vilka rättigheter de har och hänvisar dem till den vård de har rätt till inom den reguljära vården.

Vi ger även hiv- och graviditetstest.

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) är en central del av Läkare i Världens arbete med att hjälpa och vårda och genomsyrar även en stor del av vårt påverkansarbete.

 

Våra målgrupper och SRHR

Att informera om SRHR är en viktigt eftersom många av de vi möter har bristfälliga kunskaper om, bland annat på grund av det tabu som ofta finns kring allt som rör sex.

Informationen vi ger kan röra allt ifrån grundläggande kunskaper om sexuellt överförbara sjukdomar och virus, till information om rätten till gratis mödravård för gravida. Vi delar också ut gratis kondomer, mensskydd och graviditetstest på våra mottagningar. I Stockholm, Malmö, Uppsala och Örebro erbjuder vi även snabbtest för hiv genom ett projekt som finansieras av Folkhälsomyndigheten.

Som organisation lägger vi även stort fokus på att motarbeta könsbaserat våld (Gender Based Violence, GBV), både nationellt och inom vårt internationella nätverk. Vi utbildar våra volontärer om GBV och samverkar med andra organisationer i syfte att dela kunskaper och erfarenheter inom området. Till exempel kan det handla om hur man bäst bemöter människor som utsatts för sexuellt våld och/eller människohandel.

 

Vad vi kan erbjuda dig som volontär

Vi erbjuder kompetenshöjande utbildning på området för våra volontärer och personal genom deltagande på och arrangerande av konferenser på regelbunden basis. Vi bjuder till exempel in experter från organisationer såsom RFSU, Posithiva Gruppen, Civila Plattformen mot Människohandel med flera som delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Du får även möjlighet att delta som volontär i de kampanjer vi driver eller deltar i, som t ex Barnvagnsmarschen.

Läs om våra aktuella projekt här

Stöd oss

När du skänker pengar till oss bidrar du till att hjälpa de personer som saknar tillgång till vård i Sverige.
Stöd oss