Detta går pengarna till

Varje år hjälper vi ca  2 000 utsatta människor med medicinsk vård, psykosocialt stöd och juridisk rådgivning. Din gåva bidrar till att vi kan hjälpa de personer som saknar tillgång till subventionerad vård i Sverige. Tusentals utsatta människor har under åren fått gratis vård och mediciner på vår klinik tack vare donationer.

Ditt bidrag hjälper oss även i vårt arbete på vår psykosociala mottagning samt vår juridiska rådgivning där vi erbjuder papperslösa personer samtalsstöd och hjälp med att driva asylprocesser. Varje år bidrar vi till att många människor får en chans till ett nytt och tryggare liv i Sverige.

Läkare i Världen har 90-konto och granskas av såväl Stiftelsen för insamlingskontroll som av FRII. För att vi ska kunna granskas beskriver vi de effekter vi ser av vår verksamhet och vi redovisar också öppet vad vi har för administrativa rutiner och kostnader för ledning. Vi skriver därför också varje år en effektrapport:

Effektrapport 2018

Läkare i Världen är också med på Givarguidens gröna lista. Det betyder att vi möter alla kontrollkrav och lite därtill vad gäller transparens och koll på pengarna. Du kan läsa mer här på webben om alla våra verksamheter, hitta årsmötesprotokoll och redovisning samt såklart ta kontakt med oss som jobbar inom organisationen, styrelsen och vår valberedning om du vill veta mer eller engagera dig.

Insamlingspolicy

För att medvetandegöra vilka principer som ska gälla för vår insamling har vi också en insamlingspolicy. Sviktar förtroendet för en organisation leder det till problem även för andra. För att vara öppna och tydliga och för att värna om allmänhetens förtroende har frivilligorganisationer som samlar in pengar i Sverige, FRIIs medlemsorganisationer, enats om tio punkter kallade givarens rättigheter. Läkare i Världen är medlem i FRII och har valt att grunda sin insamlingspolicy på dessa tio punkter:

1. Läkare i Världens material skall vara tydligt och vederhäftigt samt klart ange till vilket ändamål insamlade medel skall användas

2. Insamling skall alltid ske till 90-konto (plus/bankgiro som börjar på 90-, inte 91-, 92- etc.)

3. Givaren skall när som helst kunna ställa frågor till Läkare i Världen och förvänta sig snabbt och tillförlitligt svar

4. Givaren skall kunna vara förvissad om att insamlade medel används till det ändamål för vilket de samlats in. Vill Läkare i Världen ändra användningsområde skall givaren först kontaktas.

5. Läkare i Världen skall på lämpligt sätt tacka för mottagna gåvor. Fokus ska vara kostnadseffektivitet men även på givarens behov av att få bekräftelse på att Läkare i Världen har mottagit gåvan.

6. Vill en givare vara anonym skall detta respekteras. Givarens namn skall aldrig publiceras utan givarens medgivande. Likaså skall Läkare i Världen respektera om en givare inte vill bli kontaktad. Läkare i Världen skall inte lämna givarens namn vidare till annan organisation eller företag.

7. Givaren skall när som helst kunna få reda på kontaktuppgifter till Läkare i Världens ledning. Givaren har rätt att få reda på om den som ber om bidrag till Läkare i Världen är frivillig, anställd eller extern konsult.

8. Givaren skall fritt kunna ta del av Läkare i Världen senaste årsredovisning samt våra stadgar och andra viktiga styrdokument på vår webbsida: www.lakareivarlden.se.

9. Givaren kan förvänta sig ett korrekt och professionellt bemötande från Läkare i Världens representanter och får aldrig utsättas för press.

10. Uppstår tvivel om huruvida en gåva är frivillig skall den – om så begärs – återges till givaren. Om givaren knutit villkor till gåvan som inte kan uppfyllas av Läkare i Världen skall givaren kontaktas.

Vår insamlingspolicy i sin helhet hittar du här.

Löner och arvoden

Läkare i Världen är en helt volontärbaserad organisation och en viktig princip är att vi lägger mycket lite av våra pengar på administration av alla slag. Vi har också mycket få anställda i förhållande till den verksamhet vi bedriver.

Läkare, sjuksköterskor, tolkar, logistiker och andra som arbetar för Läkare i Världen i fält utomlands kan få en mycket låg lön men fickpengar som ska täcka kostnader för mat och liknande betalas också ut. Idag har vi inte någon delegation från Sverige i andra länder. I Sverige genomförs vården helt volontärt.

Vår lokalt anställda personal får löner som ligger i nivå med lönerna hos andra jämförbara arbetsgivare i landet, såsom andra icke-statliga organisationer, ideella organisationer och staten.

Vår styrelse och styrelseordföranden har ingen ersättning för sitt uppdrag utan arbetar helt ideellt. Däremot kan ersättning för kostnader, t ex resor betalas ut.

Lönen för generalsekreteraren är idag 48 000 kronor. Förutom ett standardmässigt tjänstepensionsavtal och ett bidrag till friskvård ges ingen kompensation i form av bonus, övertidsersättning eller liknande. Vid resor utbetalas ersättning för extra kostnader enligt kollektivavtal och skatteverkets schabloner.

Kapitalförvaltningspolicy och placeringspolicy

Läkare i Världens tillgångar får inte användas i spekulation och kan därför bara placeras på vanliga konton i svensk bank.

Det betyder också att vi inte placerar pengar i verksamheter som kan skada eller undergräva vårt arbete för mänskliga rättigheter.