Stadgar

MdM Sverige, Läkare i Världen, är en ideell förening med säte i Stockholm. Vi är en politiskt och religiöst obunden organisation som bedriver bistånds- och solidaritetsarbete inom främst hälso- och sjukvård. Insatserna riktas mot utsatta grupper i Sverige och övriga världen och utförs med hjälp av insamlade medel, gåvor och andra bidrag.

Läkare i Världens syfte är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst i form av hälso- och sjukvårdsinsatser. Vi betonar att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Vi har därför också gjort det till vår uppgift att vittna om kränkningar av denna mänskliga rättighet, samt att sprida information om hur människor reagerar med ohälsa när deras övriga mänskliga rättigheter tas ifrån dem.

 

Stadgar för MdM Sverige, Läkare i världen

§1. Säte och organisationsform

MdM Sverige, Läkare i världen, är en ideell förening med säte i Stockholm. Föreningen är en politiskt och religiöst obunden människorättsorganisation som arbetar för alla människors rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Insatserna riktas till utsatta grupper i Sverige och övriga världen och utförs med hjälp av insamlade medel, gåvor och andra bidrag.

MdM Sverige ingår i det internationella nätverket Médecins du Monde som är en internationell humanitär organisation som ger sjukvård och stöd till utsatta människor och grupper som drabbats av krig, naturkatastrofer, sjukdom, svält, fattigdom eller diskriminering.

§2. Syfte


MdM Sveriges syfte är att hjälpa människor i utsatta situationer, främst vad gäller deras rätt till hälsa i form av hälso- och sjukvårdsinsatser med ledorden: Hjälpa, Vårda och Vittna. Vi betonar att jämlik tillgång till bästa uppnåeliga hälsa är en mänsklig rättighet. Vi har därför också gjort det till vår uppgift att vittna om kränkningar av denna mänskliga rättighet, samt att sprida information om hur människor reagerar med ohälsa när deras övriga mänskliga rättigheter tas ifrån dem.

§3. Medlemskap


Medlemskap i MdM Sverige är öppet för alla som ställer sig bakom organisationens syfte. För att ansöka om medlemskap betalas medlemsavgiften. Medlem är en person som anmäler medlemskap och betalar medlemsavgift. Medlem som inte har betalt avgift för året betraktas som en passiv medlem och tas bort ur medlemsregistret om inte medlemsavgift betalas följande år. Föreningens årsmöte kan utse personer som synnerligen gagnat föreningen eller dess syfte till hedersmedlem.

Medlem som motverkar föreningens syfte eller på annat sätt skadar föreningen kan med omedelbar verkan uteslutas från organisationen genom styrelsebeslut, beslutet ska därefter bekräftas av årsmötet.

§4. Verksamhetsår


Föreningens verksamhetsår löper från och med den 1 januari till och med den 31 december.

§5. Medlemsavgift


Medlemsavgiften för kommande verksamhetsår fastställs av årsmötet.

§6. Årsmötet


Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Alla medlemmar som har betalat medlemsavgift för innevarande år har yttrande-, förslags- och rösträtt på årsmötet. Årsmöte ska hållas senast i april varje år. Kallelse till årsmötet ska skickas senast sex veckor före mötet. Motioner ska ha kommit in senast fyra veckor före mötet. Årsmöteshandlingar ska finnas tillgängliga för alla medlemmar senast två veckor före årsmötet.

Styrelsen kan besluta om ett extra årsmöte under året. Extra årsmöte sammankallas också om minst en fjärdedel av medlemmarna begär det. Kallelse till extra årsmöte ska skickas minst två veckor före mötet. Ett extra årsmöte kan bara ta upp de frågor som finns i kallelsen. Beslut vid årsmöten och extra årsmöte fattas med enkel majoritet utom vad gäller stadgeändring och att upplösa föreningen. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Vid årsmötet ska följande frågor tas upp:
1. Öppnande av mötet
2. Frågan om kallelse och möteshandlingar funnits tillgängliga enligt stadgarna.
3. Fastställande av röstlängd
4. Val av mötesordförande, sekreterare, protokolljusterare och två rösträknare för mötet
5. Beslut omdagordning
6. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
7. Revisionsberättelse
8. Beslut om resultat- och balansräkning
9. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
10. Propositioner och Motioner
11. Beslut om verksamhetsplan och rambudget
12. Val av styrelseordförande
13. Val av övriga styrelseledamöter
14. Val av revisor och revisorssuppleant
15. Val av valberedning
16. Beslut om medlemsavgift
17. Övriga frågor
18. Mötet avslutas

§7. Styrelse

Styrelsen består av ordförande och minst sex övriga ledamöter. Styrelsens ledamöter väljs på två år, så att halva styrelsen väljs växelvis varje år. Ordförande väljs på två år.

§8. Styrelsens arbete
Årsmötet utser ordförande. Övriga styrelseposter; vice ordförande, kassör och sekreterare, kan utses inom styrelsen på deras första möte efter årsmötet. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av styrelsen är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsens möten ska protokollföras och undertecknas av mötesordförande och sekreterare.

§ 9. Styrelsens uppgifter
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet mellan årsmöten. Styrelsen träder in i detta ansvar när den väljs och behåller det tills ny styrelse väljs. Styrelsen ansvarar för:
– att verkställa årsmötets beslut
– att bereda ärenden inför årsmötet
– att inom av årsmötet fastställda ramar fatta övergripande beslut om verksamheten
– att förvalta föreningens tillgångar
– att fastställa teckningsrätt för föreningens firma
– att fastställa formerna för attesträtt
– att avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning

§ 10. Valberedning
Föreningens valberedning ska bestå av minst två personer och utses av årsmötet. Mötet utser även vem som är sammankallande i valberedningen. Valberedningen ska förbereda förslag på styrelseledamöter och ordförande för föreningen till årsmötet. Valberedningens förslag ska finnas med i årsmöteshandlingarna. Föreningens styrelse tar fram förslag på valberedning till årsmötet.

§ 11. Revision
Årsmötet utser en revisor, som skall vara auktoriserad, för två år. Revisorn skall i enlighet med god revisionssed granska föreningens verksamhet, räkenskaper och förvaltning samt avge revisionsberättelse till årsmötet. Revisorn skall ha en revisorssuppleant som sitter i två år och föreslås av revisorn.

§ 12. Stadgeändring
Stadgeändringar kan bara ske genom beslut av två tredjedels majoritet av de avgivna rösterna under ett årsmöte. Ändringsförslag inklusive motivering ska läggas som motion (från medlem) eller proposition (från styrelsen), senast fyra veckor före årsmötet. Motion om stadgeförändring ska behandlas av styrelsen och deras kommentar ska finnas med i årsmöteshandlingarna tillsammans med motionen.

§ 13. Upplösning
MdM Sverige kan läggas ner och upplösas genom att två tredjedelar av dem med rösträtt röstar för det på två årsmöten (varav ett ska vara ordinarie årsmöte) i rad. Vid upplösning ska MdM Sveriges tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte, vilket beslutas av det sista årsmötet.

Stadgar reviderade och antagna vid årsmötet 9 april 2016.