Integritetspolicy

Läkare i Världen (organisationsnummer 802016-1306) ansvarar för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats och ytterligare tjänster. Vi hanterar data i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Det är viktigt att du som lämnar personuppgifter till Läkare i Världen kan vara trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. Vi värnar om din integritet och din kontroll över dina uppgifter och är öppna med hur vi behandlar data som vi samlar in om dig.

Läkare i Världen är personuppgiftsansvarig för behandling av alla personuppgifter som lämnas till oss. De personuppgifter vi samlar in registreras och sparas digitalt, till exempel i vårt medlems- och givarregister eller i verktyget för utskick av vårt digitala nyhetsbrev. Uppgifterna skyddas genom personlig inloggning, bara de som behöver har tillgång till registren och personuppgifterna. Nedan kan du läsa vår integritetspolicy och hur vi lagrar dina uppgifter.

Läkare i Världen är en del av det internationella nätverket Médicins du Monde, den här integritetspolicyn syftar till den svenska verksamheten.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som kan knytas till en människa, direkt eller indirekt. Exempel på personuppgifter som Läkare i Världen samlar in är namn, adress, e-postadress, personnummer och telefonnummer.

Läkare i Världen registrerar uppgifter företrädesvis när du:

 • Registrerar dig som medlem, månadsgivare eller volontär.
 • Skänker en gåva till oss.
 • Startar en insamling.
 • Köper ett gåvokort.
 • Anmäler att du inkluderat oss i ditt testamente.
 • Anmäler att du vill prenumerera på vårt nyhetsbrev.
 • Anmäler dig till ett av våra evenemang, till exempel en föreläsning.

Vi kan komma att uppdatera eller komplettera de uppgifter du lämnar, till exempel med hjälp av offentliga personuppgiftsregister.

Vår behandling av dina personuppgifter
Beroende på din relation med Läkare i Världen, varierar de personuppgifter vi samlar in. Nedan finns de olika kategorierna, där står det vad vi behandlar för uppgifter, för vilket syfte och hur länge vi lagrar dem.

Om du registrerar en gåva eller köper ett gåvokort kan vi komma att registrera dina personuppgifter i vår givardatabas och spara dem i upp till 36 månader efter din senaste gåva.

Personuppgifter vi samlar in är: 

 • För- och efternamn.
 • Personnummer.
 • Adress.
 • E-postadress.
 • Telefonnummer.
 • Kontonummer om du skänker via autogiro.
 • Fakturainformation och bankkontonummer.

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid tidpunkten för registrering. Vi behandlar dina uppgifter bl. a. för att kunna:

 • Informera om vårt arbete och vår verksamhet.
 • Tacka för din gåva och berätta hur insamlade medel används.
 • Behandla din betalning samt för att upptäcka och förhindra bedrägerier.
 • Kommunicera med dig via post, via våra digitala kanaler (t ex via e-post och våra plattformar i sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
 • Generella gåvokampanjer med information om olika sätt att ge gåvor.
 • Riktade gåvokampanjer med information om hur just du kan skänka en gåva via post, via våra digitala kanaler.
 • Öka givandet genom kontakt via post, via våra digitala kanaler.
 • Ta fram statistik över våra givarserviceärenden i syfte att analysera beteenden och mönster (statistiken tas fram på aggregerad nivå, utan att identifiera enskilda individer) och kunna anpassa vår kapacitet till givarnas behov.
 • Administrera givarregistret (systemadministration) i syfte att upprätta god registervård.
 • Skicka viktig information om t ex uppdatering av våra villkor och policies.

För att kunna kontakta, följa upp och redovisa uppgifter om gåvor till Läkare i Världen hanteras gåvogivares personuppgifter. När du skänker en gåva till oss registrerar vi de uppgifter som du lämnade i samband med gåvan. Personuppgifterna används endast inom Läkare i Världen. Läkare i Världen kan komma att kontakta dig i framtiden för att tacka för din gåva och fråga om du vill skänka igen.

Läkare i Världen behåller gåvogivares personuppgifter som längst till det närmaste årsskifte som infaller ett år efter senaste gåvan, därefter anonymiseras personuppgifterna så gåvor inte längre går att kopplas till enskilda individer.

Samma gäller också för dig som erhållit ett gåvobevis.

För dig som är medlem hos Läkare i Världen lagras dina uppgifter i vårt medlemsregister tills dess att du meddelar oss att du inte längre vill vara medlem.  Syftet med registret är att kunna kontakta dig framåt om Läkare i Världens verksamhet.

Medlemskapet gäller för det år du betalat in medlemsavgiften på 240 kr.

Om medlemskapet inte har förnyats vid halvårsskiftet innevarande år så avslutas det. Senast sex månader efter att ett medlemskap har avslutats raderas personuppgifterna i Läkare i Världens medlemsregister. De personuppgifter som Läkare i Världen behandlar om dig är, namn, adress, e-postadress, personnummer och telefonnummer.

Hur vi använder uppgifterna

De personuppgifter som vi registrerar behandlas för de syften och ändamål som beskrivs nedan. De kan också komma behandlas för ytterligare ändamål. Sådana ändamål anges i så fall vid registrering. Vi behandlar dina uppgifter bl a för att kunna:

 • Bjuda in till årsmöte.
 • Informera om vårt arbete och vår verksamhet.
 • Tacka för ditt medlemskap och berätta hur din medlemsavgift används.
 • Administrera och utveckla av medlemsorganisationen.
 • Genomföra undersökningar, analyser och statistik i syfte att förbättra Läkare i Världen som medlemsorganisation.
 • Informera om aktuella aktiviteter och evenemang.
 • Skapa inbjudningar och deltagarlistor till aktiviteter och evenemang.

Läkare i Världen behandlar dina personuppgifter så länge du är volontär hos oss. Om du inte längre önskar att vara volontär hos oss så behöver du själv meddela att du vill att vi tar bort dina personuppgifter ur våra register. Det gör du genom att kontakta oss på info@lakareivarlden.se.

Lagringen av volontäruppgifter varierar beroende på vilket projekt du är delaktig i. Är du volontär med tillgång till journaler lagrar vi dina personuppgifter i 10 år. Detta görs i enlighet med patientdatalagen som du kan läsa mer om här (Patientdatalag (2008:355))

För att kunna fullgöra sina skyldigheter och bevaka sina rättigheter enligt anställningsavtal, tillhörande tillämpliga kollektivavtal och författningar, kommer LiV att behandla den anställdes personuppgifter i form av:

 • Namn, personnummer, kontaktuppgifter.
 • Anställningstid, anställningsform, facklig tillhörighet.
 • Löne- och skatteuppgifter, bankkonto.
 • Arbetstid, frånvaro/frånvaroorsaker, hälsa.
 • Betyg, erfarenheter, utveckling, beteenden och prestationer.
 • Övriga sådana personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för att arbetsgivaren ska kunna administrera anställningsförhållandet.

Anställdas personuppgifter kommer att behandlas så länge som det är nödvändigt för Arbetsgivaren att fullgöra sina förpliktelser enligt anställningsavtalet och kollektivavtalen (exempelvis att betala lön), att försvara sig mot arbetsrättsliga anspråk (exempelvis enligt lagen om anställningsskydd) och uppfylla skyldigheter enligt lag (exempelvis bokföringslagen).

Vid anställning hos Läkare i Världen upprättas ett samtyckesformulär med kontaktuppgifter till närmast anhörig ifall något oväntat händer. I och med undertecknat samtyckesformulär godkänner den anställas anhörig att dennes personuppgifter behandlas av Läkare i Världen. Vid avslutad anställning raderas dessa personuppgifter från Läkare i Världens register.

Varför behöver vi samla in dina personuppgifter?
I arbetet för att nå vårt mål behöver vi medlemmar, frivilliga och givare som bär upp vår verksamhet, och för att kunna ha medlemmar, frivilliga och givare behöver vi kunna behandla personuppgifter. All behandling av dina personuppgifter syftar till att möjliggöra endast sådan verksamhet som är förenlig med Läkare i Världens stadgar.

När gäller dataskyddsförordningen?
Dataskyddsförordningen gäller för helt eller delvis automatiserad (digital) behandling av personuppgifter. Ett exempel på delvis automatiserad behandling är när personuppgifter samlas in manuellt i syfte att senare föras in i ett automatiserat register. Dataskyddsförordningen gäller också för manuell behandling (pappersform) av personuppgifter om personuppgifterna ingår eller är avsedda att ingå i ett manuellt register.

Rättslig grund för behandling
Läkare i Världen hanterar alla personuppgifter som lämnas till oss i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Den rättsliga grund som vi, enligt lagen, har för att spara och behandla personuppgifter heter ”berättigat intresse”. Det är nödvändigt att spara uppgifterna för Läkare i Världen verksamhets ändamål – som att göra utskick av nyhetsbrev, information, frågor om gåvor etc. Läs mer om GDPR och rättslig grund.

Samtycke
Dataskyddsförordningen ställer särskilda krav på samtycket, bland annat att samtycket är frivilligt och specifikt, den registrerade har fått information om personuppgiftsbehandlingen innan hen lämnar samtycket samt att den registrerade lämnar samtycket genom ett uttalande eller en tydlig bekräftande handling. Genom att du fortsätter att använda våra tjänster och registrerar eller överför dina personuppgifter till Läkare i Världen, godkänner du att du har läst den här integritetspolicyn och samtycker till att dina uppgifter behandlas såsom beskrivet nedan.

Hur skyddar vi
Endast behöriga personer har tillgång till vår databas. Behörigheten sträcker sig över relevant område för att vederbörande ska kunna utföra sitt arbete och begränsas till det som inte ingår i dennes arbetsuppgifter.