FRISK-projektet

Läkare i Världen driver ett nationellt projekt, FRISK-projektet, där vi tillsammans med våra samarbetspartners jobbar med hälsofrämjande insatser riktade mot främst utsatta EU-migranter men också tredjelandsmedborgare. FRISK står för Fattigas Rätt i Svensk Kontext och är ett projekt som finansieras av FEAD-fonden (Fonden för Europeisk Bistånd för de som har det sämst ställt). Projektet pågår till och med november 2018. Projektet driver vi i Stockholm, Uppsala, Malmö, Örebro, Umeå och Luleå.

I FRISK-projektet arbetar vi hälsofrämjande, med särskild fokus på sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR), där ingår familjeplanering, säkrare sex och testning.

Syfte med projektet

Att öka hälsan i vår målgrupp genom hälsofrämjande insatser. Vi vill öka kunskapen om hur man kan ta hand om sin egen hälsa utifrån sin levnadssituation. Vi vill nå människor som annars inte uppsöker våra kliniker och ge råd, hänvisa till vård samt ge kunskaper som ökar hälsan hos vår målgrupp.

Metod

Vi erbjuder utbildningar/samtal i grupp om hälsa för vår målgrupp, som hålls av utbildad sjukvårdspersonal eller andra experter. Utbildningarna kan handla om sexuell och reproduktiv hälsa, tandhälsa, diabetes eller andra ämnen som vår målgrupp kan behöva. Vi erbjuder också enskilda hälsosamtal där personer får möjlighet till ett längre samtal med en sjukvårdsutbildad person om sin hälsa och sina levnadsvanor. I arbetet använder vi oss av två mobila kliniker för att lättare kunna få kontakt med målgruppen, en kör i Stockholm och Uppsala och en i Malmö.       

FEAD och ESF-rådet

Svenska ESF-rådet som har fått uppdraget att genomföra/förvalta FEAD- fonden (Fund for European Aid to the Most Deprived/ Fonden för Europeisk Bistånd för de som har det sämst ställt), som har som målsättning social inkludering och hälsa.  Fonden är baserad på barnkonventionen som kommer att vara central i arbetet. Bemyndigande, likabehandling och rättigheterna som beskrivs i barnkonvention ska ingå i projektet och projektens mål är att öka alla dessa faktorer. EU-kommissionen kommer att använda informationen som rapporteras i projektet i sina rapporter till EU-parlamentet. ESF-rådet har en nära dialog med civil samhället och dess organisation och strävar efter att tillsammans med den offentliga sektorn lösa problemet med utanförskap. Det kräver nära samarbete och starkt engagemang från civilsamhället som möter Fead:s målgrupper.