Värdegrund

Läkare i Världen är en människorättsorganisation som arbetar utifrån principen om att tillgång till hälso- och sjukvård är en mänsklig rättighet. Dessa rättigheter är odelbara och universella, de gäller alltså alla människor och alla av deklarationernas delar är lika viktiga. Människor har dessa rättigheter för att de är människor, inte på grund av att de har en viss juridisk status eller familjekoppling till den plats de befinner sig på.

Detta rättighetsperspektiv ska också genomsyra all Läkare i Världens verksamhet. Vi arbetar med respekt för varje enskild människa vi möter och med respekt för varandra och oss själva. Det innebär att vi arbetar evidensbaserat, alltså med beprövade metoder, och med att vår arbetsmiljö ska vara så säker som möjligt för såväl besökare som volontärer och anställda. Detta är också vårt gemensamma ansvar att förverkliga.

Rätten till hälsa

I de här dokumenten kan du läsa mer om rätten till hälsa.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

För att uppnå organisationens övergripande mål – att alla människor som befinner sig i Sverige har tillgång till hälso- och sjukvård på samma villkor – arbetar Läkare i Världen utifrån kommittén för Ekonomiska, sociala och kulturella rättigheters definition på vad som är bra vård i enlighet med olika människorättskonventioner, AAAQ-kriterierna.

AAAQ står, på engelska, för availability, accessibility, acceptability och quality. På svenska översätts de: tillgång, tillgänglighet, godtagbarhet och kvalitet:

• Tillgång (availability): Det ska finnas tillgång till fungerande hälso- och sjukvårdsinrättningar i tillräcklig omfattning, liksom tillgång till medicin, läkare och annan utbildad personal.

• Tillgänglighet (accessibility): Inrättningarna och tjänsterna måste vara tillgängliga för alla utan diskriminering. Detta innebär konkret att vårdinrättningarna ska vara icke-diskriminerande, fysiskt tillgängliga, ekonomiskt tillgängliga, och tillgängliga ur informationssynpunkt.

• Acceptabel (acceptability): All hälso- och sjukvård måste bedrivas utifrån medicinska etiska principer och på ett kulturellt godtagbart sett, vilket bland annat innebär att verksamheten ska ta hänsyn till kön, ålder, sexuell läggning, kultur och etnisk tillhörighet hos patienterna.

• Kvalitet (quality): Hälso- och sjukvården måste hålla god standard, behandlingarna ska vara vetenskapligt och medicinskt lämpliga och personalen ska vara välutbildad.

Uppförandekod

Principerna om de mänskliga rättigheterna ska genomsyra vårt arbete. Detta åstadkoms genom att alla som är aktiva som volontärer, förtroendevalda eller anställda följer vår uppförandekod:

• Vi drivs av vår vilja att verka för varje människas rätt till bästa möjliga hälsa.

• Vi följer lagar och regler och strävar efter en arbetsmiljö fri från diskriminering, våld eller kränkning.

• Vi respekterar mångfald, arbetar normkreativt och verkar för en arbetsplats där olikheter fritt får komma till uttryck.

• Vi samlar in medel på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för givare och mottagare.

• Vi accepterar inga jävsituationer som kan påverka våra ställningstaganden, vårt agerande eller våra strategier.

• Vi accepterar inga gåvor som skulle kunna driva oss att agera på ett sätt som inte respekterar vårt uppdrag, våra värderingar eller vår självständighet.

• Vi handskas med våra resurser, ekonomiska likaväl som mänskliga, på ett så effektivt sätt som möjligt för att kunna maximera vårt resultat i program och insamling.

• Vi använder inte våra befattningar, Läkare i Världens namn, resurser eller ställningstaganden för egen vinnings skull och vi accepterar inga oegentligheter.

• Vi anser att varje misstänkt fall av brott mot lag, och oegentligheter ska rapporteras, undersökas och vid behov skyndsamt åtgärdas.

Rutiner för att motverka fel och oegentligheter

Läkare i Världens verksamheter styrs av ett antal policyer, interna krav, regler och rutiner samt av, för oss, relevant lagstiftning t ex hälso- och sjukvårdslagen och patientdatalagen samt socialstyrelsens föreskrifter. Alla medarbetare Läkare i Världen är väl förtrogna med detta. Även om vi har sekretess som en naturlig del av vårt arbete är vår strävan, som arbetsgivare, att agera med öppenhet. Detta gäller också våra volontärer, som självklart ska möta samma krav som yrkesutövare hos oss som de gör annars men också ha möjlighet att påverka verksamheten.

Organisationen arbetar kontinuerligt med att förebygga och förhindra negativa händelser, att oegentligheter, avvikelser, uppstår. För att våra medarbetare ska våga påtala oegentligheter och missförhållanden har vi också tagit fram en rutin som ska skydda mot negativa konsekvenser. Om det skulle uppstå en situation där en medarbetare upptäcker en avvikelse har medarbetaren möjlighet att anmäla och rapportera denna avvikelse eller upplevda brott mot företagets policyer, interna krav, regler och rutiner eller mot svensk lagstiftning.

Läkare i Världen uppmuntrar medarbetare och volontärer att göra anmälningar för att kunna lösa en eventuell avvikelse innan skada sker. Att anmäla en avvikelse är en medarbetarens rättighet, men också skyldighet. En anmälan ska kunna göras utan att medarbetaren riskerar repressalier (straff, sanktioner) eller annan liknande påföljd. Vedergällning mot någon medarbetare som i god tro rapporterar en avvikelse om olagligt eller oetiskt beteende tolereras inte och kommer att bli föremål för disciplinära åtgärder.

Som aktiv i Läkare i Världen gör du så här för att rapportera avvikelser

En skriftlig anmälan kan göras till antingen styrelse, generalsekreterare eller till närmsta chef eller kvällsansvarig. Även händelser som hot och avvikelser inom vårdverksamheten ska rapporteras. Om det är fara för Läkare i Världens rykte eller anseende måste detta rapporteras till generalsekreterare eller ordförande snarast. Använd blanketten ”Avvikelse/negativ händelse” som finns utskriven på klinikerna och på drive (som du kommer åt antingen via ProRenata eller hittar i personalpärmen).

Den som lämnar uppgifter behöver inte vara anonym. Principen för att skydda uppgiftslämnare är att personen som tar emot en avvikelse generellt ska lämna den ett steg upp i organisationen för att möjliggöra anonymitet (i den mån det går i en liten organisation) och för att det inte ska vara den närmast berörda som själv undersöker.

Gäller händelsen en av våra klinikverksamheter ska respektive volontärsamordnare vidarebefordra till närmsta chef och gäller det medarbetare ska närmsta chef ta emot anmälan och vidarebefordra till generalsekreterare. Gäller det en situation där generalsekreterare är inblandad ska personalansvarig i styrelsen kontaktas. För närvarande är det Nina.

Negativa händelser ska alltid utredas och dessutom ska en plan tas fram för att förhindra att det inträffade upprepas. Vid negativa händelser i klinikverksamheten har kvällsansvariga en skyldighet att göra en avvikelserapport som en del i Läkare i Världens kvalitetsarbete. Hot och våld polisanmäls alltid och den drabbade ska känna sig trygg med att inte behöva ta ansvar för detta själv.

Avvikelseanmälan ska behandlas strikt konfidentiellt och originalet arkiveras hos generalsekreteraren i ett låst dokumentskåp eller i digital form där bara generalsekreterare, ev skyddsombud och styrelsens representanter har tillgång. Eventuella kopior ska förstöras så snart ärendet är hanterat och avslutat.