Löner och arvoden

Läkare i Världen är en helt volontärbaserad organisation och en viktig princip är att vi lägger mycket lite av våra pengar på administration av alla slag. Vi har också mycket få anställda i förhållande till den verksamhet vi bedriver.

Läkare, sjuksköterskor, tolkar, logistiker och andra som arbetar för Läkare i Världen i fält utomlands kan få en mycket låg lön men fickpengar som ska täcka kostnader för mat och liknande betalas också ut. Idag har vi inte någon delegation från Sverige i andra länder. I Sverige genomförs vården helt volontärt.

Vår lokalt anställda personal får löner som ligger i nivå med lönerna hos andra jämförbara arbetsgivare i landet, såsom andra icke-statliga organisationer, ideella organisationer och staten.

Vår styrelse och styrelseordföranden har ingen ersättning för sitt uppdrag utan arbetar helt ideellt. Däremot kan ersättning för kostnader, t ex resor betalas ut.

Lönen för generalsekreteraren är idag 53 500 kronor. Förutom ett tjänstepensionsavtal enligt kollektivavtal och ett bidrag till friskvård ges ingen kompensation i form av bonus, övertidsersättning eller liknande. Vid resor utbetalas ersättning för extra kostnader (inte restidsersättning) enligt skatteverkets schabloner.