Uppförandekod

Principerna om de mänskliga rättigheterna ska genomsyra vårt arbete. Detta åstadkoms genom att alla som är aktiva som volontärer, förtroendevalda eller anställda följer vår uppförandekod:

• Vi drivs av vår vilja att verka för varje människas rätt till bästa möjliga hälsa.

• Vi följer lagar och regler och strävar efter en arbetsmiljö fri från diskriminering, våld eller kränkning.

• Vi respekterar mångfald, arbetar normkreativt och verkar för en arbetsplats där olikheter fritt får komma till uttryck.

• Vi samlar in medel på ett ansvarsfullt sätt, med respekt för givare och mottagare.

• Vi accepterar inga jävsituationer som kan påverka våra ställningstaganden, vårt agerande eller våra strategier.

• Vi accepterar inga gåvor som skulle kunna driva oss att agera på ett sätt som inte respekterar vårt uppdrag, våra värderingar eller vår självständighet.

• Vi handskas med våra resurser, ekonomiska likaväl som mänskliga, på ett så effektivt sätt som möjligt för att kunna maximera vårt resultat i program och insamling.

• Vi använder inte våra befattningar, Läkare i Världens namn, resurser eller ställningstaganden för egen vinnings skull och vi accepterar inga oegentligheter.

• Vi anser att varje misstänkt fall av brott mot lag, och oegentligheter ska rapporteras, undersökas och vid behov skyndsamt åtgärdas.