47 organisationer uppmanar statsministern att bevara MR-institutet

I en frågestund i riksdagen den 13 april uttalade sig statsministern att MR-institutets framtid var osäker. Regeringens samarbetsparti Sverigedemokraterna har i sin tur tydligt sagt att de vill lägga ned det oberoende institutet som granskar Sveriges arbete med mänskliga rättigheter. Med anledning av detta har MR-fonden tillsammans med Läkare i Världen och 45 andra organisationer skickat ett öppet brev till statsministern.

”I år fyller FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna 75 år. Regeringens arbete för att stärka demokratin måste bygga på värnandet av de grundläggande fri- och rättigheterna. I ett sådant arbete spelar en nationell människorättsinstitution i linje med internationella krav och FN:s Parisprinciper en central roll. Institutet står för ett nödvändigt helhetsperspektiv och erbjuder stöd för att höja kunskapsnivån hos myndigheter och andra relevanta samhällsaktörer om vad de mänskliga fri-och rättigheterna innebär i praktiken. MR-institutionen är ett unikt verktyg som samordnat kan främja olika rättighetsområden som lyfts fram i regeringsförklaringen.

Vi efterlyser ett tydligt ställningstagande och besked från statsministern om att Institutet för mänskliga rättigheter i nuvarande form och med oförminskade resurser kommer att kunna fortsätta sitt viktiga arbete.”

Läs hela brevet på MR-fondens hemsida.