Om regeringen beslutar att genomföra Tidöavtalets förslag riktade mot skyddssökande riskerar såväl hälsan som livssituationen för dessa personer att försämras, samtidigt som hälso- och sjukvårdens möjligheter att bedriva en etisk och patientsäker vård kraftigt begränsas. Vi är 40 organisationer som tillsammans skriver i Dagens samhälle idag.

I Tidöavtalet mellan de partier som utgör regeringens underlag anges att syftet med de tilltänkta förändringarna i vården bland annat är att öka tillgängligheten, förbättra effektiviteten och jämlikheten i hälso- och sjukvården samt att förbättra arbetsmiljön. Samtidigt föreslås åtgärder som skulle leda till omfattande försämringar för personer utan uppehållstillstånd (asylsökande och papperslösa). Rätten till akut tandvård och tandvård som inte kan anstå ska enligt förslagen i praktiken tas bort för patienter som söker asyl eller befinner sig i en papperslös situation, vilket skulle leda till ökad sjuklighet och ökat lidande. Dessutom föreslås inskränkningar av rätten till tolk för personer med uppehållstillstånd, något som riskerar att leda till ökade medicinska risker.

Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad. Alla vårdprofessioner har tydliga etiska koder och riktlinjer som grundas i internationella deklarationer, framtagna med syfte att vägleda vårdpersonal i att ge vård av hög etisk standard. Grundläggande för dem är att vårdpersonalen ska ha patientens hälsa som det främsta målet och aldrig frångå principen om människors lika värde.

Vi vill uppmana regeringen att lyssna till den samlade vårdyrkeskårens uppmaning att dra tillbaka förslagen och respektera vårdens yrkesetik samt alla människors rätt till en trygg och säker hälso- och sjukvård.

Läsa hela debattartikeln i Dagens samhälle.