Läkare i Världens egna partiutfrågning

Snart är det val till kommun, region och riksdag i Sverige. Läkare i Världen har därför frågat en del av riksdagspartierna vad de kommer göra för att förbättra hälsan och tillgången till vård för papperslösa, asylsökande och EU-medborgare utan sjukförsäkringskort om de får mandat att styra efter valet?

Vänsterpartiet

– Papperslösa, asylsökande och gömda skall ha full rätt till sjukvård. Rätten till hälsa är en mänsklig rättighet och får inte vara beroende av medborgarskap och uppehållstillstånd.

Asylsökande och papperslösa har i dag endast rätt till akut sjukvård. Barn har i dag rätt till vård men inte subventionerad vård om de är papperslösa. Många papperslösa vågar inte söka vård av ekonomiska skäl eller på grund av rädsla för att bli anmälda.

Att rätten till vård endast omfattar akuta insatser innebär i många fall att sjukdomar, som skulle ha kunnat behandlas tidigt, förvärras och leder till svåra komplikationer. Vänsterpartiet menar att alla som vistas i Sverige skall ha rätt till sjukvård.

Verksamheter som vänder sig till exempelvis gömda flyktingar och som garanterar anonymitet i samband med vård skall erhålla statsbidrag som täcker kostnaderna.

Centerpartiet

– Den som är papperslös eller asylsökande har rätt till vård som inte kan anstå. Det tycker vi är bra. Tolkningen av vård som inte kan anstå spretar dock i landet. Olika läkare gör olika bedömningar. Vi anser därför att man måste göra mer för att vården som erbjuds för papperslösa och asylsökande blir bättre och likvärdig i hela landet.

Vi anser även att det behövs ett förtydligande och en nationell samordning vad gäller vilken sjukvård som ska erbjudas EU-medborgare utan europeiskt sjukförsäkringskort och/eller befinner sig i Sverige utan att ha ansökt om tillstånd för att vistas i landet. I praktiken handlar detta ofta om personer med anknytning till minoriteter som diskrimineras i sina hemländer.

EU-länderna behöver samarbeta bättre för att se till att situationen för unionens fattigaste och mest utsatta invånare förbättras. Om medlemsländer inte lever upp till sina åtaganden behöver EU kunna sätta press. Vi anser att Sverige bör driva på för att EU:s så kallade rule-of-law-mechanism (demokratilås) används mot länder som fortsätter diskriminera sina egna medborgare.

Socialdemokraterna

– Personer som vistas i Sverige utan tillstånd har rätt att få akut vård och vård som inte kan anstå. Barn har rätt till samma vård som de barn som är folkbokförda i Sverige. Regionerna har själva möjlighet att därutöver erbjuda vård, upp till samma nivå som för bosatta. Vi Socialdemokrater gör bedömningen att det inte finns skäl att ändra denna ordning.

Kristdemokraterna

– Regioner är skyldiga att erbjuda vård utifrån den enskildes medicinska behov och i enlighet med de prioriteringsgrunder som gäller inom hälso- och sjukvården samt i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller alla som vistas i Sverige och som har ett medicinskt behov av vård.

Alla barn under 18 år ska erbjudas hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som folkbokförda barn som är bosatta i Sverige. För att som vuxen få tillgång till fullständig, subventionerad hälso- och sjukvård samt tandvård i Sverige krävs att personen är bosatt (folkbokförd) inom en region eller är EU/EES-medborgare. Regionerna är dock skyldiga att erbjuda omedelbar hälso- och sjukvård, inklusive tandvård, till den som vistas i en region utan att vara bosatt där.

Utöver dessa skyldigheter ska respektive region erbjuda alla asylsökande och papperslösa vård och tandvård som inte kan anstå, mödravård, vård vid abort och preventivmedelsrådgivning. Kristdemokraternas uppfattning är att alla som befinner sig i vårt land ska ha rätt till grundläggande vård. Kristdemokraterna vill hålla fast vid nuvarande lagstiftning. Hälso- och sjukvård ska ges till alla utifrån behov, inte utifrån andra kriterier.

Miljöpartiet

– Miljöpartiet arbetade hårt för att människor utan papper skulle få rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som asylsökande, ett viktigt framsteg i arbetet för deras mänskliga rättigheter. Men vi behöver göra mer. Rätten till vård ska ges efter behov i Sverige, inte efter migrationsrättslig status. Miljöpartiet vill därför att papperslösa, asylsökande och EU-medborgare ska ha samma rätt till vård som de som är bosatta i Sverige. Detsamma gäller människor från Ukraina som fått tillfälligt skydd i Sverige genom massflyktsdirektivet.

Ett mycket viktigt område är rätten till vård för tortyrskador och trauman som uppstått på grund av till exempel krig och förföljelse i hemlandet eller under flykten. Miljöpartiet har i regering sett till att extra medel har avsatts för traumavård. Det är oerhört viktigt, oavsett orsak, att få stöd och behandling även för psykiska skador. Vi behöver till exempel säkerställa flyktingmedicinsk spetskompetens dit personer med traumarelaterad psykisk ohälsa kopplad till migration ska kunna vända sig.

Miljöpartiet vill också återinföra permanenta uppehållstillstånd till alla som beviljas asyl i Sverige, något som inte bara skulle gynna integrationen i stort utan även främja den enskildes förutsättningar för en stabil och trygg tillvaro samt en god hälsa.

Liberalerna

– Att få vård som inte kan vänta tycker Liberalerna är en grundläggande mänsklig rättighet. Här behövs bättre lagstiftning och även en uppföljning hur man följer de lagar som finns idag, så att vi säkrar vården för de som behöver den. Vi kommer att arbeta för detta i både riksdagen och en eventuell regering. Dessutom anser vi att Sveriges regering sätta press på övriga EU-länder, så att de slutar behandla människor som andra klassens medborgare.

Foto:
Licensinformation
Upphovsperson: Kristina Alexanderson
Upphovsrätt: CC-by-sa

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är markerade med *

Visa skriva kommentarer